Download huurvoorwaarden

Bekijk hier voorwaarden voor het huren van solexen

Download de huurvoorwaarden of bekijk de voorwaarden hieronder
Download huurvoorwaarden

Voor schade aan kleding en schoeisel, waaronder benzinespatten en andersoortige vlekken, is Nr1SolexVerhuur niet aansprakelijk.

In deze huurvoorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

 1. Verhuurder: Nr1SolexVerhuur;
 2. Huurder: de persoon die bij Nr1SolexVerhuur huurt.
 1. Huurder wordt geacht de solex(en) in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht de solex(en) in goede staat te hebben afgeleverd.
 2. Alvorens huurder de solex(en) ontvangt, is een onderhavige huurovereenkomst getekend, waarop deze Algemene huurvoorwaarden van toepassing zijn. Middels het tekenen van genoemde huurovereenkomst stemt huurder in met deze voorwaarden. De Algemene huurvoorwaarden worden door verhuurder kosteloos aangeboden aan de huurder. Huurder wordt daarmee geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene huurvoorwaarden.
 3. Het rijden op een solex is uitsluitend toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig bromfietscertificaat dan wel een geldig rijbewijs.
 4. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de solex(en) bij vermeend misbruik, zoals omschreven in artikel 5.2 van deze Algemene huurvoorwaarden, in te nemen.
 1. Op zowel de huurovereenkomst als deze Algemene huurvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen over de uitleg of naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel Algemene huurvoorwaarden worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.
 2. Deze Algemene huurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 1. De reservering van huurder is pas definitief als huurder de reservering schriftelijk dan wel per e-mail omzet in een boeking.
 2. Boeking van huurder wordt door verhuurder bevestigd.
 3. De boeking kan door huurder tot 2 dagen voor aanvang van de boekingsdatum kosteloos worden gewijzigd, mits deze wijziging maximaal 10 procent van het origineel aantal geboekte solexen betreft. Dit dient door huurder per e-mail of telefoon te worden doorgegeven aan verhuurder.
 4. Huurder heeft het recht om kosteloos te annuleren indien er sprake is van externe weersomstandigheden (hevige regen, gladheid door bevriezing) die de veiligheid in gevaar brengen, dit ter beoordeling van de verhuurder.
 5. Externe activiteiten en producten die op verzoek van en voor huurder door verhuurder worden geboekt, dienen door verhuurder per e-mail aan huurder bevestigd te worden. Het annuleren en/of wijzigen van deze externe activiteiten en producten is na boeking niet meer mogelijk.
 1. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de huurperiode van de solexen(en) door huurder aan verhuurder te worden/zijn voldaan. Bedrijven krijgen de factuur nadien toegestuurd.
 2. Tevens dient er voor aanvang van de huurperiode door huurder aan verhuurder een borg te worden voldaan. Deze borg bedraagt €100,00 per boeking, ongeacht het aantal gehuurde solexen. Huurder ontvangt hiervan een kwitantie van verhuurder. Bij geen schade en tijdig retourneren van de solex(en) ontvangt huurder de borg weer van verhuurder.
 1. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse en wet- en regelgeving.
 2. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de afgesproken routes.
 3. Het is ten strengste verboden om:
  1. Alcoholhoudende drank te nuttigen tijdens de huurperiode.
  2. De trottoirbanden op en af te rijden.
  3. Met de solexen tegen elkaar te rijden en/of botsen.
  4. De solex met meer dan één persoon te berijden.
  5. Op onverharde wegen en bospaden te rijden.
  6. Zelfstandig de solex van brandstof te voorzien of reparatie aan de solex uit te voeren.
 4. Het is huurder niet toegestaan de solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 1. Indien huurder vroegtijdig de huurperiode wenst te beëindigen, dient huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.
 2. Bij een vroegtijdige terugbezorging/beëindiging van huurperiode blijft de volledige huurperiode gelden.
 3. Bij later terugbezorgen worden evenredige kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 5,- per 30 minuten per solex.
 1. Verhuurder heeft geen verzekering voor huurder wat betreft lichamelijke letsel aan huurder of derden. Het rijden op een solex gebeurt geheel op eigen risico.
 2. Door ondertekening van het huurcontract, verklaart huurder bekend te zijn met deze Algemene huurvoorwaarden en met het feit dat de solex op Nederlands grondgebied WA verzekerd is. Bij schade of ongeval bedraagt het eigen risico €500,00 per gebeurtenis per solex.
 3. Het is verboden af te wijken van de afgesproken route, tenzij dit door verhuurder wordt goedgekeurd. Is afgeweken van de route zonder dit te bespreken, dan bedraagt het eigen risico bij schade of ongeval €1000,00 per gebeurtenis per solex.
 4. Bij diefstal wordt huurder aansprakelijk gesteld voor de dagwaarde van de solex, daar deze door verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle schade, hoe ook genaamd en veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van huurder of derden, met uitzondering van kleine gebreken welke voor rekening van verhuurder komen.
 6. Door huurder veroorzaakte schade aan de solex(en) zal verrekend worden met de borg. Is het schadebedrag hoger dan de betaalde borg dan zal het resterende schadebedrag worden verhaald op huurder.
 7. Schade veroorzaakt door huurder wordt bijzijn van huurder schriftelijk door verhuurder vastgelegd. Huurder ontvangt hiervan een afschrift. Dit afschrift inclusief schadebedrag wordt tevens binnen 3 werkdagen aangetekend naar huurder verzonden.
 8. Bij individuele huur dient het vastgestelde schadebedrag direct contant afgerekend te worden. Is de schade hoger dan de borg dan zal er door verhuurder een schaderekening naar huurder toegezonden worden. De boekingspersoon is verantwoordelijk voor alle gehuurde solexen.
 9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een wanprestatie waar verhuurder geen invloed op heeft of kan hebben, behoudend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 10. Voor schade aan kleding en schoeisel, waaronder benzinespatten en andersoortige vlekken, is verhuurder niet aansprakelijk.