Download huurvoorwaarden

Bekijk hier voorwaarden voor het huren van solexen

Download de huurvoorwaarden of bekijk de voorwaarden hieronder
Download huurvoorwaarden

Verhuurder is Nr1SolexVerhuur, huurder is de persoon die bij Nr1SolexVerhuur huurt.

Huurder wordt geacht de solex(en) in goede staat te hebben ontvangen, verhuurder wordt geacht de solex(en) in goede staat te hebben afgeleverd.

Alvorens huurder de solex(en) ontvangt, is er een onderhavige huurovereenkomst getekend, waarop deze Algemene huurvoorwaarden van toepassing zijn. Middels het tekenen van genoemde huurovereenkomst stemt huurder in met deze voorwaarden. De huurvoorwaarden wordt door verhuurder kosteloos aangeboden aan de huurder. Huurder wordt daarmee geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene huurvoorwaarden.

Het rijden op een solex is alleen toegestaan voor personen in het bezit van een geldig brommercertificaat dan wel geldig rijbewijs.

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de solex(en) bij vermeend misbruik, zoals omschreven in de voorwaarden, in te nemen.

Op zowel de huurovereenkomst als deze Algemene huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen over de uitleg/of naar aanleiding van deze overeenkomst en Algemene huurvoorwaarden worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

Deze huurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

De reservering van huurder is pas definitief als huurder de reservering schriftelijk/per e-mail omzet in een boeking.

Boeking van huurder wordt door verhuurder bevestigd.

De boeking kan door huurder tot 2 dagen voor aanvang van de boekingsdatum kosteloos worden gewijzigd mits tot een maximum van 10 procent van de boeking. Dit dient door huurder per e-mail of telefoon te worden doorgegeven aan verhuurder.

Verhuurder heeft het recht om onder ander weersomstandigheden (hevige regen, gladheid door bevriezing) kosteloos te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Externe activiteiten en producten die op schriftelijk verzoek van en voor huurder door verhuurder worden geboekt, worden door verhuurder per e-mail aan huurder bevestigd. Deze bevestigde externe activiteiten en producten zijn niet te annuleren en kunnen na boeking niet meer gewijzigd worden.

Het factuurbedrag dient voor aanvang van de huurperiode van de solexen(en) door huurder aan huurder te worden/zijn voldaan. Bedrijven krijgen de factuur nadien toegestuurd.

Tevens dient er voor aanvang van de huurperiode door verhuurder aan huurder aan verhuurder een borg te worden voldoen. Deze borg bedraagt € 100,00 per boeking, ongeacht het aantal van het gehuurde. Huurder ontvangt hiervan een kwitantie van verhuurder. Bij geen schade en niet te laat terugkomen ontvangt de huurder de borg weer terug van verhuurder.

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse en wet en regelgeving.

Het is ten strengste verboden om:

  • Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Met de solexen tegen elkaar te rijden/botsen.
  • De solex met meer dan een persoon te berijden.
  • Op onverharde wegen en bospaden te rijden.
  • De solex zelfstandig van brandstof te voorzien of reparatie aan de solex uit te voeren.

Het is huurder niet toegestaan de solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Indien huurder vroegtijdig de huurperiode wenst te beëindigen, dient huurder hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.

Bij een vroegtijdige terugbezorging/beëindiging van huurperiode blijft de volledige huurperiode gelden.

Bij later terugbezorgen worden evenredige kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 5,- per 30 minuten per solex.

Verhuurder heeft geen verzekering voor huurder wat betreft lichamelijke letsel aan huurder of derden. Het rijden op een solex gebeurt geheel op eigen risico.

Door ondertekening van deze Algemene huurvoorwaarden, verklaart huurder bekent te zijn met het feit dat de solex op Nederlands grondgebied WA verzekerd is. Het eigen risico bedraagt € 175,00 per gebeurtenis per solex.

Bij diefstal wordt huurder aansprakelijk gesteld voor de dagwaarde van de solex, daar deze door verhuurder niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle schade, hoe ook genaamd en veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van huurder of derden, met uitzondering van kleine gebreken welke voor rekening van verhuurder komen.

Door huurder veroorzaakte schade aan de solex(en) zal verrekend worden met de borg. Is het schadebedrag hoger dan de betaalde borg dan zal het resterende schadebedrag worden verhaald op huurder.

Schade veroorzaakt door huurder wordt bijzijn van huurder schriftelijk door verhuurder vastgelegd.

Huurder ontvangt hiervan een afschrift. Dit afschrift wordt inclusief schadebedrag binnen 3 werkdagen ook aangetekend aan huurder verzonden.

Bij individuele huur dient het vastgestelde schadebedrag direct contant afgerekend te worden. Is de schade hoger dan de borg dan zal er door verhuurder een schaderekening naar huurder toe gezonden worden. De boekingspersoon is verantwoordelijk over de alle gehuurde solexen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een wanprestatie waar verhuurder geen invloed op heeft of kan hebben, behouden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Voor schade aan kleding en schoeisel, waaronder benzinespatten of andersoortige vlekken, is verhuurder niet aansprakelijk.