Download huurvoorwaarden

Bekijk hier voorwaarden voor het huren van steps

Download de huurvoorwaarden of bekijk de voorwaarden hieronder
Download huurvoorwaarden
De huurder wordt geacht de step in goede staat te hebben ontvangen, Nr1SolexVerhuur wordt geacht de step in goede staat te hebben afgeleverd.

Alvorens de huurder de step ontvangt, is er een huurovereenkomst getekend, waarop deze algemene huurvoorwaarden van toepassing zijn. Middels het tekenen van de huurovereenkomst stemt huurder in met deze voorwaarden. De huurvoorwaarden wordt door de verhuurder kosteloos aan de huurder verstrekt.

Nr1SolexVerhuur is te allen tijde gerechtigd om de step naar vermeend misbruik, zoals omschreven in de voorwaarden, in te nemen.

Het factuurbedrag dient voor aanvang te worden betaald. Bij geen schade of te laat komen krijgt u de borg weer retour. Bedrijven krijgen de factuur nadien toegestuurd.

De borg bedraagt € 100,00 per boeking, ongeacht het aantal steps.

De door u geboekte steps kunt u tot 2 dagen voor aanvang van de boekingsdatum kosteloos wijzigen, per mail of telefoon. Dit met maximaal 10% van de geboekte aantallen. Dit wordt door ons per mail bevestigd.

U ontvangt van ons een nieuwe boeking met de daarbij geldende voorwaarden.

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde step toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of derden, met uitzondering van kleine gebreke welke voor rekening van de verhuurder zullen komen.

De schade zal verrekend worden met de borg. Bij individuele verhuur zal de veroorzaakte schade direct verrekend worden met de borg. Is de schade hoger dan de borgstelling, dan zal het resterende schadebedrag nadien verhaald worden op huurder.

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de step, daar deze door Nr1SolexVerhuur niet verzekerd is. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat de step op Nederlands en Belgisch grondgebied voor schade veroorzaakt door step of het oplopen van lichamelijk letsel aan uzelf of derden uzelf verantwoordelijk bent. Het rijden op de step gebeurt geheel op eigen risico.

Nr1SolexVerhuur is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een wanprestatie waar Nr1SolexVerhuur geen invloed op heeft of kan hebben, behoudens naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse en Belgische wet en regelgeving.
Het is ten strengste verboden om:

  • Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Met de step tegen elkaar te rijden/botsen.
  • De step met meer dan één persoon te berijden.
  • Indien huurder vroegtijdig de gehuurde step wil inleveren, dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  • Het rijden op niet-geasfalteerde wegen en bospaden

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde step aan derde in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen over de uitleg en naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

Deze huurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.